Algemene voorwaarden – Refocus Coaching & Consultancy

Zwaagdijk-West, 1 november 2021

 1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Refocus Coaching & Consultancy en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 1. Bedrijfsomschrijving

Refocus Coaching & Consultancy (www.refocus-cc.nl) biedt lifecoaching trajecten rechtstreeks aan particulieren. Daarnaast is Refocus Coaching & Consultancy in te huren als consultant op het gebied van HRM. Refocus Coaching & Consultancy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 77040775.

 1. Definities

Opdrachtnemer: Refocus Coaching & Consultancy

Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht verstrekt.

 1. Offertes, opdrachtbevestigingen en wijziging in gegeven opdrachten

De kosten van het oriëntatiegesprek zijn gratis. Na het oriëntatiegesprek zal er een vrijblijvende offerte worden opgesteld welke na 3 maanden vervalt tenzij anders aangegeven.

Refocus Coaching & Consultancy stelt de opdrachtgever op de hoogte van de gevraagde tarieven. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

De offertes worden gebaseerd op de bij Refocus Coaching & Consultancy bekende informatie. 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Refocus Coaching & Consultancy is ontvangen en geaccepteerd.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Refocus Coaching & Consultancy worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Refocus Coaching & Consultancy zich het recht de overeenkomst op te schorten.

 1. Betaling

Opdrachtgever ontvangt van Refocus Coaching & Consultancy een factuur. De betaling dient te geschieden door het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer die op de factuur staat t.n.v. Refocus Coaching & Consultancy onder vermelding van het factuurnummer. De betalingstermijn bedraagt uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Refocus Coaching & Consultancy het recht om de uitvoering van de overeenkomst per direct stop te zetten.

 1. Duur en beëindiging

De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Refocus Coaching & Consultancy, kan te allen tijden met wederzijds goedvinden van beide partijen worden beëindigd of verlengd.

 1. Afspraken

Refocus Coaching & Consultancy behoudt zich het recht om afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Uiteraard wordt er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak ingepland. 

Van afspraken die niet, of later dan 24 uur voor de afspraak worden afgezegd worden de kosten door Refocus Coaching & Consultancy in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

De afspraken kunnen online, telefonisch of face-to-face plaatsvinden op een locatie in Hoorn, Noord Holland.

 1. Geheimhouding

Alles wat wordt ingebracht door de opdrachtgever, zowel schriftelijk als mondeling, wordt vertrouwelijk behandeld door Refocus Coaching & Consultancy. Het staat de particuliere cliënt vrij om te praten over zijn/haar coachingstraject.

In het geval van adviesopdrachten en bedrijfscoaching zijn opdrachtgever en Refocus Coaching & Consultancy verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken in het kader van die opdrachten.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Refocus Coaching & Consultancy zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

 1. Aansprakelijkheid

Refocus Coaching & Consultancy is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachsessie of adviesopdracht. De opdrachtgever blijft te alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat lifecoaching geen therapeutische behandeling is. Lifecoaching is geen vervanging professioneel juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. 

Refocus Coaching & Consultancy is tevens niet aansprakelijk voor voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook.

 1. Klachtenprocedure

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Refocus Coaching & Consultancy. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Refocus Coaching & Consultancy zo adequaat mogelijk kan reageren.

Indien een klacht gegrond is zal Refocus Coaching & Consultancy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt

 1. Toepasselijk recht

Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.